0.00 zł 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zebrasklep.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zebrasklep.pl prowadzony jest przez Grupa Sterion Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, kapitał zakładowy: 60 tys. zł, NIP: 5213705170, REGON: 362419879, KRS: 0000573731, e-mail: sklep@zebrasklep.pl, telefon: 22 840 00 25 (koszt połączenia za minutę według stawki danego operatora);
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.zebrasklep.pl.
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.zebrasklep.pl.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Sprzedawca – Grupa Sterion Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, NIP: 521-370-51-70, REGON: 362419879, KRS: 0000573731, e-mail: sklep@zebrasklep.pl, telefon: 22 840 00 25.
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: k.c.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.
  11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  12. Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży.
  13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka.
  14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  15. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłana w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub inne potwierdzenie dokonania płatności za Produkt. Na specjalne życzenie klienta dokument wysyłany jest w formie papierowej.
  16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
  17. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.
  18. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  2. prowadzeniu Newslettera.
 5. Przed zatwierdzeniem wypełnionego Formularza zamówienia, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 6. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.zebrasklep.pl wymagana jest przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 30 lub FireFox 30 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
  2. złożenie Zamówienia drogą mailową,
  3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
  4. złożenie Zamówienia za pomocą fax(u).
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) i d) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę (z wyjątkiem przerw konserwacyjnych, o których Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu).
 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@zebrasklep.pl wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia.
 9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: +48 22 840 00 25.
 10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na numer fax: +48 (22) 203 58 73 informacji o chęci złożenia zamówienia.
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 12. W przypadku Produktów Specjalnych, Kupujący jest zobowiązany do wpłaty 100% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego.
 14. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia w wiadomości e-mail, w sposób o którym mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu.
 15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem do momentu wysyłki Produktu. Nie dotyczy to Zamówień na Produkty Specjalne, do realizacji których Sprzedawca przystąpił przed anulowaniem Zamówienia.
 16. Sprzedający przyjmuje do realizacji Zamówienia według kolejności ich otrzymania.
 17. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi jeden dzień roboczy (dotyczy Zamówień opłaconych lub wysyłanych za pobraniem oraz wyłącznie Produktów dostępnych w magazynie). W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym, niemniej jednak zwykle nie przekracza on trzech dni roboczych.
 18. Czas realizacji Zamówienia w okresach przedświątecznych może ulec nieznacznemu przedłużeniu, o czym Sprzedawca każdorazowo poinformuje Kupującego. Czas realizacji Zamówienia w tym okresie nie przekracza jednak trzech dni roboczych, z zastrzeżeniem, że dotyczy on Zamówień opłaconych lub wysyłanych za pobraniem oraz wyłącznie Produktów dostępnych w magazynie.
 19. Produkty Specjalne wykonywane są przez Sprzedawcę na podstawie wizualizacji wykonanej przez Sprzedawcę lub Kupującego. Sprzedawca przystępuje do wykonania Zlecenia po zatwierdzeniu przez Kupującego sporządzonego w drodze wizualizacji projektu oraz po zaksięgowaniu płatności. Zatwierdzenie projektu ma miejsce w momencie wciśnięcia przez Kupującego przycisku „zatwierdź” przy samodzielnie sporządzonym projekcie lub w momencie zaakceptowania wizualizacji sporządzonej przez Sprzedającego.
 20. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 22. W przypadku pojawienia się na stronie Sklepu internetowego, przed wypełnieniem przez Kupującego Formularza zakupu, informacji o niedostępności Produktu Kupujący może zapisać się na otrzymanie powiadomienia o dostępności Produktu w miejscu oznaczonym na stronie Sklepu internetowego z prezentacją Produktu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Kupującego w zapisie na powiadomienie o dostępności. Zapisanie się na otrzymanie powiadomienia o dostępności lub otrzymanie powiadomienia o dostępności nie oznacza rezerwacji Produktu. Sposób przetwarzania danych osobowych w tym zakresie określa Polityka prywatności opublikowana na stronie internetowej Sklepu.
§ 3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu, wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Na specjalne życzenie klienta dokument wysyłany jest w formie papierowej.
 4. Kupujący niebędący Konsumentem w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przy odbiorze osobistym (gotówką lub kartą płatniczą),
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  3. płatność kartą płatniczą - Visa, Mastercard, Maestro, American Express (wyłącznie przy odbiorze osobistym lub za pośrednictwem systemu PayU),
  4. płatność internetowa – PayU,
  5. płatność za pobraniem (nie dotyczy zamówień Produktów Specjalnych).
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 c), d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane po uzyskaniu pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 e) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie i nie dotyczy Zamówień złożonych w piątki, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c), d) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399. PayU jest odrębnym administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w celu realizacji płatności.
§ 4. DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
  2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską GLS,
  3. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
  4. odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.
  5. odbiór zamówionych Produktów w usłudze Orlen Paczka
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia. W przypadku dostawy poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.
§ 5. REKLAMACJA
 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 2. Powyższe nie stosuje się do Przedsiębiorcy, który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Wyłączenia tego nie stosuje się do Przedsiębiorcy – Konsumenta.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 7. Reklamacje należy kierować na adres:
  Grupa Sterion Sp. z o.o.
  ul. Wał Miedzeszyński 388
  03-994 Warszawa
  lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@zebrasklep.pl.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Termin 14 dni oblicza się zgodnie z treścią art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona. Nie dotyczy to Przedsiębiorców – Konsumentów, wobec których Sprzedawca odpowiada na takich samych zasadach, jak wobec Konsumentów.
 12. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu, w szczególności Produktu Specjalnego, wykonanego na podstawie zatwierdzonej przez Kupującego wizualizacji.
§ 6. GWARANCJA
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (określonego w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego).
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym w szczególności Produkt Specjalny),
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową na adres wskazany w Regulaminie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca wskazuje, że za korzystanie w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu uważa się w szczególności nabicie pióra wiecznego nabojem bądź atramentem, która to czynność nie jest możliwa do przeprowadzenia w sklepie stacjonarnym.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami – Konsumentami.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępne pod linkiem https://www.zebrasklep.pl/regulamin
§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.zebrasklep.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.zebrasklep.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.zebrasklep.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 roku.